Studujeme Rhinoceros - Body a čáry - 3D grafika - 3Dscena.cz: 3D grafika jako na dlani

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:3D grafika

Studujeme Rhinoceros - Body a čáry

18. prosince 2000, 00.00 | V tomto díle si probereme prostředí Rhina a příkazy pro body
a čáry. Pusťte se s námi do 3D grafiky.

Prostředí


Prostředí Rhina
Prostředí Rhina se dá rozdělit na 5 oblastí. Na menu (1), kde se nacházejí vybranné nejpoužívanější příkazy. Dále na příkazový řádek (2), kde všechny příkazy a parametry můžete zadávat z klávesnice jako u mnoha CADovských aplikací. Ikony jsou usazené (3) a plovoucí (4). Lze si je přízpůsobit, či z editovat. Ikona může mít přiřazeny 2 příkazy - pro levé a pravé tlačítko. Takže, když nemůžete najít příkaz pod ikonkou, je nejspíše přidána k podobnému příkazu pod pravé tlačítko. Stačí nad ikonou podržet myš a zobrazí se rychlá nápověda co které tlačítko provede. Hlavní částí Rhina jsou pohledy (5). Zde si můžete nastavovat pohledy (Top, Bottom, Left, Right, Front, Back, Perspektive). Lze si pohledy rozdělit, smazat, zvětšit či zmenšit. Poklepáním na název okna se okno zvetší na celou plochu. Úplně dole je stavový řádek (6), kde jsou zobrazeny souřadnice kurzoru, aktivní hladina (ta se dá změnit tím, že kliknete na její název a vyberete ze seznamu jinou), indikace zapnutí Snap(krok), Ortho(pravoúhlý systém), Planar(kreslení v aktivní rovině), Osnap (úchopový režim). Pokud máte zapnut úchopový režim je ještě vidět jeho menu (7).

Legenda


Cesta v menu
Příkaz
Levé tlačítkoLevé tlačítko
Pravé tlačítkoPravé tlačítko

Body

Curve > Point Object
Ikonové menu pro body
Body jsou v každém modeláři prostředkem informací. Slouží nám jako nosné prvky každé křivky, plochy a tělesa. Samozřejmě je použiváme samostatně jako pomocné body při konstrukci a odvozování u většiny příkazů.
Zobrazení bodů
Body jsou zobrazeny jako malé čtverečky a jsou vždy viditelné. Tím se liší od řídících bodů a editačních bodů, protože ty jsou součástí jiných objektů. Body vytvořené těmito příkazy jsou samostané.

Single Point
Curve > Point Object > Single Point
Point
Kreslení bodu v zadaných souřadnicích nebo ukazáním místa.

Multiple Points
Curve > Point Object > Multiple PointPoints
Kreslení více bodů v zadaných souřadnicích nebo ukázáním. Příkaz pokračuje dále a ukončíte jej stiskem klávesy ENTER.

Closest Point
Curve > Point Object > Closest Point
ClosesPt
Nalezení bodu, který je nejbližší danému objektu. Rhino vytvoří bod na vybraném objektu s nejmenší kolmou vzdáleností od základního bodu. V prvním kroku vybereme objekty pro zjištění nejbližšího bodu a v druhém pak základní bod.
Příklad

Divide Curve by Length of Segments Levé tlačítko
Curve > Point Object > Divide Curve by > Length of Segments
DivideByLength
Rozdělení křivky délkou segmentů. V prvním kroku vyberem křivku, kterou chceme rozdělit a v druhém zadáme délku segmentů. Dělení na segmenty se provádí z počátku křivky. Pokud chceme aby se dělení provádělo z opačného konce, obrátíme směr křivky příkazem DIR.
Příklad


Divide Curve by Number of Segments Pravé tlačítko
Curve > Point Object > Divide Curve by > Number of Segments
Divide
Rozdělení křivky počtem segmentů. V prvním kroku vyberem křivku, kterou chceme rozdělit a v druhém zadáme počet segmentů. Pokud chceme dodatečně křivku rozdělit na samostatné objekty, použijeme příkaz SPLIT.
Příklad

Čáry a lomené čáry

Curve > Line
Ikonové menu pro čáry
Rhino reprezentuje všechny křivky (úsečky, oblouky, kružnice, křivky volného tvaru a všechny další typy křivek, které najdete v menu Curve) jako NURBS křivky. Kdykoliv vás Rhino vyzve ke zvolení křivky, můžete zvolit jakýkoliv z těchto objektů, včetně čar a lomených čar. Čáry a lomené čáry jsou speciálními křivkami, které obsahují rovné segmenty. Čáry a lomené čáry mohou být vytvořeny z jiných objektů a mohou být použity k tvorbě jiných křivek, ploch, spojených ploch a sítí polygonů.
Single Line
Curve > Line > Single Line
Line
Kreslení jedné čáry. Čára je dána počátečním a koncovým bodem. Pokud chcete od počátečního bodu kreslit čáru na obě strany, zadejte znak B a stiskněte ENTER. Chcete-li vytvořit několik nezávislých, dotýkajících se čarových segmentů, použijte příkaz Lines. Chcete-li vytvořit jedinou lomenou čáru, složenou z čarových segmentů, použijte příkaz Polyline.
Příklad

Line Segments Pravé tlačítko
Curve > Line > Line Segments
Lines
Kreslení více čar. Čáry jsou dány počátečním a koncovým bodem. Příkaz pokračuje v kreslení čar do stisku klávesy ENTER. V tomto příkazu funguje undo. Po zadání znaku U a stisku ENTER se odstraní naposledy nakreslený segment.
Příklad

Polyline Pravé tlačítko
Curve > Line > Polyline
Polyline
Kreslení lomené čáry. Je dána počátečním bodem a dalšími vrcholy lomené čáry. V tomto příkazu funguje undo. Po zadání znaku U a stisku ENTER se odstraní naposledy nakreslený vrchol. Pro uzavření lomené čáry stačí stisknout ENTER. Pro neuzavírání lomené čáry slouží parametr NoClose.

Angled
Curve > Line > Angled
LineAngle
Kreslení čáry pod zadaným úhlem vůči jiné čáře. Nejprve zadáme počáteční bod a koncový bod základní čáry. Dalším krokem je zadání úhlu vůči základní čáře. Pak zadáme koncový bod.

Perpendicular from Curve
Curve > Line > Perpendicular from Curve
LinePerp
Kreslení kolmice z křivky. Pohyb markeru je omezen na pohyb po křivkách. Kolmice je dána bodem který vybereme na křivce a koncovým bodem který je dán na kolmici a aktivní konstrukční rovinou. Po zadání znaku B a stisku ENTER bude čára pokračovat na obě strany od počátečního bodu.

Perpendicular to 2 Curves
Curve > Line > Perpendicular to 2 Curves
LinePP
Kreslení čáry kolmé ke dvěma křivkám. Zadáme první křivku poblíž kolmice a potom druhou křivku.
Příklad

Tangent from Curve
Curve > Line > Tangent from Curve
LineTan
Kreslení tečny z křivky. Nejdříve zadáme bod na křivce, kde chceme vytvořit tečnu. Pohyb markeru bude omezen na pohyb po tečně. Tečnu vytvoříme zadáním dalšího bodu. Po zadání znaku B a potvrzením ENTER se bude tečna kreslit na obě strany.

Tangent to 2 Curves
Curve > Line > Tangent to 2 Curves
LineTT
Kreslení tečny ke dvěma křivkám. Zadáme první křivku poblíž tečny a potom druhou křivku.
Příklad

From 4 Points
Curve > Line > From 4 Points
Line4Pt
Kreslení čáry ze čtyř bodů. Nejdřive zadáme první bod základní čáry, potom druhý. Marker se bude pohybovat přímce definované těmito body. Teď postupně nadefinujeme koncové body úsečky.
Příklad

Normal to Surface
Curve > Line > Normal to Surface
Normal
Kreslení kolmice na plochu. Nejdříve vybereme plochu ke které chceme udělat kolmici. Marker se omezí na pohyb po ploše a my vybereme bod z kterého bude vycházet kolmice. Marker se omezí na pohyb po kolmici na plochu v daném bodě. Teď buď zadáme koncový bod nebo přímo délku od bodu v příkazovém řádku. Při zadání znaku B a stisku ENTER bude kolmice pokračovat na obě strany.

Vertical to CPlane
Curve > Line > Vertical to CPlane
LineV
Kreslení vertikální čáry. Vybereme počáteční bod v pohledu s tou konstrukční rovinou, ke které chceme vztyčit kolmici. Pak vybereme koncový bod nebo zadáme vzdálenost v příkazovém řádku. Při zadání znaku B a stisku ENTER bude kolmice pokračovat na obě strany.

Bisector
Curve > Line > Bisector
Bisector
Kreslení čáry, která půlí úhel. Nejprve vybereme počátek půlící čáry. Pak vybereme koncové body, které vytvoří s počátkem 2 přímky a ty defunjí půlený úhel. Pak už definujeme koncový bod zadáním nebo délku z příkazové řádky.Při zadání znaku B a stisku ENTER bude úsečka pokračovat na obě strany.
Příklad

Polyline Through Points
Curve > Line > Polyline Through Points
PolylineThroughPt
Vytvoření lomené čáry procházející skupinou bodů. Vybereme body jimiž má lomená čára procházet. Můžeme je vybírat v jakémkoliv pořadí. Výsledný tvar to neovlivní. Zato pohled v jakém jsme body vybírali vliv má.

Polyline On Mesh
Curve > Line > PolylineOnMesh
PolylineOnMesh
Kreslení lomené čáry přímo na síti polygonů. Nejdříve vybereme síť polygonů. Ihned můžeme kreslit po ploše tvořenou polygonovou síťí. Zadáním parametru U a stiskem ENTER se vrátíme o jeden krok zpět. Zadáním parametru C a stisku ENTER se použije první bod jako koncový.
Příklad

Convert Curve to Polyline
Curve > Line > Convert Curve to Polyline
ConvertToPolyline
Konverze křivek na lomené čáry. Vybereme požadované křivky a potom zadáme maximální povolenou hodnotu úhlu mezi sousedními segmenty lomené čáry. Větší úhly mají v důsledku hrubější aproximaci, menší úhly lepší.

A to je proteď vše.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » 3D grafika  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: